FAQs Complain Problems

जानकारी

नेपालमा MBBS अध्य्यनको लागी छनौट भएका बिन्दबासिनी-३ का श्री रघुनाथ चौरसियाका सुपुत्र अभय चौरसियालाई यस गा.पा. द्वारा प्रोतसाहन स्वरुप रु. ५०,०००/- (पचास हजार) को चेक हस्तानतरण गरियो ।

आर्थिक वर्ष: