FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामायोजन ऐन २०७८ ७९-८० 09/20/2021 - 14:05 PDF icon सामायोजन एन.pdf
कामका लागि परिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 03/20/2020 - 10:08 PDF icon 1576394774-कामका-लागि-पारिश्रमिक-कार्यविधि.pdf
करार कर्मचारि व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि , २०७६ ७६/७७ 03/20/2020 - 10:02 PDF icon करार.pdf
स्वास्थय एेन ७५/७६ 12/08/2018 - 10:08 PDF icon स्वास्थय एेन.pdf
सहकारि एेन ७५/७६ 12/08/2018 - 10:05 PDF icon सहकारि एेन.pdf
शिक्षा एेन ७५/७६ 12/08/2018 - 10:03 PDF icon शिक्षा एेन.pdf
बिपात जोखिम एेन ७५/७६ 12/08/2018 - 10:02 PDF icon बिपात जोखिम एेन.pdf
प्रशासनिक कार्यविधि एेन ७५/७६ 12/08/2018 - 10:01 PDF icon प्रशासनिक कार्यविधि एेन.pdf
न्याईक समिति कार्यविधि एेन ७५/७६ 12/08/2018 - 10:01 PDF icon न्याईक समिति कार्यविधि एेन.pdf
गाउँ सभा कार्यविधि ७५/७६ 12/08/2018 - 09:59 PDF icon गाउँ सभा कार्यविधि.pdf

Pages