FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व.२०७७्/०७८ को आय व्यायको अनुमान ।

७७/७८ 08/22/2020 - 14:13 PDF icon budget 77-78.pdf

आ.व.२०७६्/०७७ को न्यायिक समिति तर्फको बजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 06/29/2020 - 12:36 PDF icon न्यायीक समिति तर्फ.pdf

आ.व.२०७६्/०७७ को कृषि तर्फको बजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 06/29/2020 - 12:35 PDF icon कृषि.pdf

आ.व.२०७६्/०७७ को पशु तर्फको बजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 06/29/2020 - 12:32 PDF icon पशु.pdf

आ.व.२०७६्/०७७ को स्वास्थय तर्फको बजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 06/29/2020 - 12:31 PDF icon स्वास्थय.pdf

आ.व.२०७६्/०७७ को शिक्षा तर्फको बजेट तथा कार्यक्रम ।

७६/७७ 06/29/2020 - 12:29 PDF icon शिक्षा.pdf

आ.व.२०७६्/०७७ को चालु तर्फको बजेट।

७६/७७ 06/29/2020 - 12:28 PDF icon चालु.pdf

आ.व.२०७६्/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 06/29/2020 - 11:57 PDF icon niti taTatha.pdf

आ.व.२०७६्/०७७ को आय व्यायको अनुमान ।

७६/७७ 06/29/2020 - 01:13 PDF icon आय व्याय. pdf.pdf